Facebook Pixel
January sale Get certified now
Do 35% zniżki Op ELearning z kodem: JAN22PL
Oferta kończy się za:

Procesy PRINCE2

PRINCE2 cechuje procesowe podejście do zarządzania projektami, zapewniające łatwą do dostosowania i skalowalną metodykę zarządzania wszystkimi rodzajami projektów. Dla każdego procesu określone są najważniejsze elementy wejściowe i rezultaty, a także szczegółowe cele do osiągnięcia i czynności do wykonania.

Poniżej znajduje się schemat oraz dalsze objaśnienie procesów PRINCE2, które pomogą Ci przy zarządzaniu projektami według metodyki PRINCE2. ILX Group to wiodąca, akredytowana organizacja szkoleniowa, która udostępnia również do bezpłatnego pobrania plakat przedstawiający kompleksowy model procesu PRINCE2. Można powiesić go na ścianie lub położyć na biurku i używać jako przydatne źródłem odniesienia.

Zobacz Centrum pobierania PRINCE2 aby otrzymać więcej przydatnych materiałów dotyczących metodyki PRINCE2 udostępnionych bezpłatnie przez ILX Group.

Jeśli potrzebujesz szkolenia w zakresie PRINCE2, dostępne są dwa poziomy kwalifikacji PRINCE2, na których możesz uzyskać akredytację: PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner.

Poziom PRINCE2 Foundation przeznaczony jest dla osób, które potrzebują kształcenia w zakresie podstaw i terminologii PRINCE2. Kwalifikacje PRINCE2 Foundation można uzyskać za pośrednictwem słynnego szkolenie internetowe PRINCE2 Foundation lub trzydniowy Szkolenie stacjonarne PRINCE2 Foundation prowadzone przez instruktora .

PRINCE2 Practitioner to najwyższy poziom kwalifikacji, odpowiedni dla osób, które zamierzają zarządzać projektami w środowisku PRINCE2. Kwalifikacje PRINCE2 Practitioner można uzyskać za pośrednictwem łączonego programu ILX Pakiet nauczania mieszanego PRINCE2 Foundation i Practitioner lub łączony Pięciodniowe szkolenie stacjonarne PRINCE2 Foundation i Practitioner prowadzone przez instruktora . Jeśli nie chcesz brać udziału w zajęciach stacjonarnych, możesz wykupić PRINCE2 Practitioner Plus które łączy w sobie szkolenia internetowe PRINCE2 Foundation i Practitioner.

Model procesu PRINCE2

Strategiczne zarządzanie projekte

Strategiczne zarządzanie projektem odbywa się od momentu rozpoczęcia projektu do jego zakończenia. Za ten proces odpowiedzialny jest komitet sterujący, który zarządza i monitoruje projekt przy pomocy raportów i mechanizmów sterowania w różnych punktach decyzyjnych.

Kluczowe procesy komitetu sterującego można podzielić na cztery główne obszary:

 • Inicjowanie projektu (skuteczne rozpoczynanie projektu)
 • Zakresy etapów (przydzielenie większej ilości zasobów po sprawdzeniu dotychczasowych wyników)
 • Zarządzanie ad hoc (monitorowanie postępu, dostarczanie porad i wskazówek, reagowanie na wyjątkowe sytuacje)
 • Zamykanie projektu (potwierdzenie rezultatu projektu i kontrolowane zamknięcie).
 • Proces ten nie uwzględnia codziennych czynności kierownika projektu.

Przygotowanie projektu

Jest to pierwszy proces metodyki PRINCE2. Odbywa się on przed rozpoczęciem projektu i ma na celu zapewnienie, że warunki rozpoczęcia projektu zostały spełnione.

W procesie przewiduje się opracowanie dokumentu „Zlecenie podstawowych założeń projektu”, który określa przeznaczenie projektu i jego oczekiwany rezultat. Przygotowanie projektu powinno być bardzo krótkie.

Prace w ramach tego procesu opierają się na uzyskaniu trzech elementów:

 • zapewnienia, że informacje wymagane przez zespół projektowy są dostępne;
 • opracowania i ustanowienia zespołu zarządzającego projektem;
 • utworzenia planu etapu inicjowania.

Inicjowanie projektu

Cele inicjowania projektu:

 • zdecydowanie, czy przystąpienie do realizacji projektu jest wystarczająco uzasadnione;
 • utworzenie stabilnego fundamentu dla zarządzania, na podstawie którego będzie można kontynuować realizację projektu;
 • udokumentowanie i potwierdzenie, że istnieje akceptowalne uzasadnienie biznesowe dla projektu;
 • ustanowienie trwałego i przyjętego fundamentu projektu przed rozpoczęciem pracy;
 • wyrażenie zgody na przydzielenie zasobów dla pierwszego etapu projektu;
 • umożliwienie i zachęcanie komitetu sterującego do przejęcia odpowiedzialności za projekt;
 • zapewnienie punktów odniesienia dla procesów decyzyjnych wymaganych podczas trwania projektu;
 • zagwarantowanie, że czas i nakład pracy wymagane przez projekt są mądrze rozporządzane, biorąc pod uwagę ryzyka projektu.

Zarządzanie zakresami etapów

Proces ten dostarcza komitetowi sterującemu kluczowe punkty decyzyjne dotyczące kontynuacji lub przerwania projektu.

Cele tego procesu to:

 • zapewnienie komitetu sterującego, że wszystkie zaplanowane w bieżącym planie etapu produkty zostały uzyskane, tak jak to określono;
 • dostarczenie komitetowi sterującemu wymaganych informacji do oceny ciągłej zasadności projektu;
 • dostarczenie komitetowi sterującemu informacji potrzebnych do zatwierdzenia ukończenia bieżącego etapu i do zezwolenia na rozpoczęcie następnego etapu, łącznie z wyznaczonym progiem tolerancji;
 • rejestrowanie wszelkich pomiarów i doświadczeń, które mogą pomóc w kolejnych etapach tego i innych projektów.

Sterowanie etapem

Proces ten opisuje czynności monitorowania i sterowania spoczywające na kierowniku projektu w celu zapewnienia, że dany etap zmierza w dobrym kierunku i odpowiednio reaguje na nieprzewidziane wydarzenia. Stanowi on główne zadanie kierownika projektu, gdyż jest to proces skupiający się na codziennych czynnościach w zarządzaniu projektem.

W trakcie etapu odbywa się cykl czynności, do których należą:

 • zatwierdzenie prac do wykonania
 • zbieranie informacji o postępie prac
 • obserwowanie zmian
 • analiza sytuacji
 • raportowanie
 • podejmowanie niezbędnych działań korygujących.

Proces ten obejmuje wszystkie wymienione czynności, razem z bieżącymi działaniami w zakresie zarządzania ryzykiem i sterowania zmianami.

Zarządzanie dostarczaniem produktów 

Celem tego procesu jest zapewnienie, że zaplanowane produkty zostały stworzone i dostarczone, poprzez:

 • upewnienie się, że praca nad produktami przydzielona zespołowi jest skutecznie autoryzowana i uzgodniona poprzez akceptację i kontrolę grup zadań;
 • upewnienie się, że praca odpowiada wymaganiom interfejsów określonych w grupie zadań;
 • upewnienie się, że praca została wykonana;
 • regularną ocenę postępów prac i prognoz;
 • upewnienie się, że ukończone produkty spełniają wymogi jakościowe;
 • uzyskanie zatwierdzenia ukończonych produktów.

Zamykanie projektu

Celem tego procesu jest przeprowadzenie kontrolowanego zamknięcia projektu. Proces obejmuje zadania kierownika projektu związane z zakończeniem projektu w końcowym etapie lub przedterminowo. Większość pracy polega na przygotowaniu produktu wejściowego dla komitetu sterującego, na podstawie którego wydana zostanie zgoda na zamknięcie projektu.

Zatem do celów procesu zamykania projektu należą:

 • sprawdzenie zakresu, w jakim cele określone w dokumentacji inicjowania projektu (DIP) zostały zrealizowane;
 • potwierdzenie zakresu, w jakim projekt wywiązał się z celów dokumentacji inicjowania projektu (DIP) oraz spełnił oczekiwania klienta odnośnie produktów;
 • uzyskanie formalnej akceptacji produktów;
 • upewnienie się, w jakim stopniu wszystkie oczekiwane produkty zostały przekazane i zaakceptowane przez klienta;
 • potwierdzenie, że istnieją umowy dotyczące utrzymania i użytkowania (tam gdzie jest to właściwe);
 • sformułowanie wszelkich zaleceń co do dalszych działań;
 • udokumentowanie doświadczeń z projektu i wypełnienie raportu doświadczeń;
 • przygotowanie raportu końcowego projektu;
 • zawiadomienie organizacji, w której realizowany jest projekt, o zamiarze rozwiązania organizacji i zasobów projektu.

Planowanie

PRINCE2 zaleca trzy poziomy planowania, aby odzwierciedlić potrzeby na różnych poziomach zarządzania w projekcie, etapie i zespole.

Planowanie jest powtarzalnym procesem, a jego czynności zawarte są odpowiednio w siedmiu głównych procesach PRINCE2. Informacje dotyczące planów i tego, jak planować, znajdują się w podręczniku PRINCE2 w części dotyczącej planów.

Do czynności planowania należą:

 • opracowywanie planu
 • definiowanie i analiza produktów
 • określenie czynności i zależności
 • przygotowanie kosztorysów
 • przygotowanie harmonogramu
 • analiza ryzyka
 • udokumentowanie planu.
   

W PRINCE2 stosuje się technikę znaną jako „planowanie oparte na produktach”, która wymaga wykonania czterech czynności:

 • opisanie produktu projektu
 • stworzenie diagramu struktury produktów
 • opracowanie opisów produktów
 • stworzenie diagramu następstwa produktów.

Te cztery czynności wykonywane są w zakresie opisanej wcześniej czynności „definiowanie i analiza produktów”.